STAJLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!
26.07.2017

Bölüm Başkanlıklarına

“3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın (EK) 4.maddesinde;

a.    3308 sayılı kanunun geçici 12.maddesi gereği, öğrencilere yapılacak staj ücretinin, asgari ücretin net tutarının %30’dan az olmayacağı

b.    Mesleki eğitim görülen işletmede, 20’den az personel çalışıyor ise ödenebilecek en az ücretin üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalışıyor ise ödenebilecek en az tutarın üçte biri, 4447 sayılı kanunun 53.maddesi gereği, Devlet Katkısı olarak ödeneceği

belirtilmektedir.

Bu nedenle, staj esnasında ücret alan öğrenciler, üniversitemiz tüm birimlerce ortak kullanılan ve fakülte web sayfamıza (http://mmf.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/45/staj) yüklenmiş olan “STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMUNU” (EK) doldurup kendisi ve işletme yetkilisi imzaladıktan sonra, staj bitiminden 2 gün içinde, ücret ödendiğine dair dekont ile birlikte Bölüm Başkanlığına teslim edecektir.

 

Eğer işletmede staj ücreti ödenmiyor ise, ilgili form (EK) da Fakülte web sayfasında verilmiştir.

 

Bölüm Başkanlıkları, her ay stajı tamamlanan (staj ücreti almış) öğrencilerin listesini (ekde verilen) excell dosyasını hazırlayarak Dekanlık Makamına resmi yazı ve eposta (dekanyrdegitim.mmf@ogu.edu.tr) ile, izleyen ayın ilk gününde,  bildirecektir. Öğrencilerin teslim ettikleri form ve dekontlar Bölüm Başkanlıklarınca saklanacaktır.

 

Dekanlık Makamı bölümlerden gelen katkı listesini birleştirerek, en geç ayın 5.gününe kadar Rektörlük Makamına (Öğrenci İşleri daire Başkanlığı) gönderecektir.

 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

Prof. Dr. Emin KAHYA

Dekan V.

 

NOTLAR:

1.     Konu ile ilgili olarak facebook sayfasında bilgi paylaşılacaktır.

2.    Bölüm Başkanlıları ekdeki duyuruyu bölüm panolarında ilan edeceklerdir.