TR | EN
Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU
Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Faruk Ocakoğlu

Doğum Tarihi: 20 Kasım 1965

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe  Üniversitesi

1986

Y. Lisans

 Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1991

Doktora

 Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1997

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Stratigraphie et Sédimentologie de Dépôts Continentaux d’age Paleocène-Éocène Inférieure de la Région d’Orhaniye-Güvenç (NNW d’Ankara)

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi Gündoğdu

Doktora Tezi Başlığı:

Çankırı-Çorum Havzasındaki Lütesiyen Yaşlı Çökel Sistemlerinin Evrimi, İç Anadolu, Türkiye

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Attila Çiner

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Mühendislik Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi

1988-1991

Jeoloji Y. Müh.  

 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

1992-2000

Yrd.Doç.

 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2000-2005

Doç. Dr.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2005-2010

Prof. Dr.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi

2010-

 

 

 

 

 

Yönettiği Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

Açıkalın S., 2005. Karacasu çapraz grabeninin (Aydın-Batı Anadolu) sedimanter evrimi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi.

Kır, O., 2010. Çubuk Gölünde (Göynük, KB Anadolu) Paleoklimatolojik Çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 76 s.

Erayık, E., 2011. Sünnet Gölü Arşivinin (Mudurnu, Bolu, KB Anadolu) Farklı Disiplinlerle Paleoiklimsel İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 152 s.

Açıkalın, S., 2011. Orta Sakarya Bölgesi Kretase-Tersiyer İstifinin Kaynak Bölge ve İklimsel Açılardan İncelenmesi. Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 249 s.

 

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

Ulusal Projeler

Sivas Tersiyer Havzasının dogusunun jeolojisi ve Sölestin Yatakları, MTA Projesi, Rap. No: 9700, Yardımcı Araştırmacı, 1991.

Orta Anadolu-İç Batı Karadeniz Linyit Havza Rtütleri Projesi, MTA Projesi , Yardımcı Araştırmacı, 1998.

Doğu Torosların Maden Jeolojisi Projesi, MTA Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2001.

Eskişehir Bölgesinin Neotektonik Dönemdeki Tektono-stratigrafik ve Sedimantolojik Gelişimi. Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 200315023,  Proje Yürütücüsü.

Karacasu ve Bozdoğan çapraz-grabenlerinin (Batı Anadolu) stratigrafik, sedimantolojik ve tektonik evrimi, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 200415022, Proje Yürütücüsü.

Orta Sakarya Bölgesi Geç Kretase-Paleojen Çökellerinin Sekans Stratigrafisi, TÜBİTAK araştırma Projesi,No:104Y153, Proje Yürütücüsü.

Orta Sakarya Bölgesi Kretase - Tersiyer İstifinin Kaynak Bölge ve Paleoiklimsel Açılardan İncelenmesi, ESOGÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 200715024, Proje Yürütücüsü, (2007-2009)

KB Anadolu’daki, Sünnet Gölü Gölsel Arşivinin Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Paleoekolojik Araçlarla Paleoiklimsel Açıdan İncelenmesi, ESOGÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 200915009, Proje Yürütücüsü, (2009-2011)

Çubuk Gölü’nün (Bolu, KB Anadolu) Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Paleoekolojik Araçlarla Paleoiklimsel İncelemesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, No:  109Y353, Proje Yürütücüsü (2009-2010).

Pontitler’in Sakarya Kuşağı ve Arap Plakası Üzerindeki Geç Santoniyen-Kampaniyen Yaşlı Pelajik İstiflerde Küresel Okyanussal Anoksik 3 Olayı (OAE3) Kaydının Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Paleontolojik Yöntemlerle İncelemesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, No:  111Y138, Yardımcı Araştırmacı (2011- 2015).

Sünnet Gölü (GB Bolu) Erken-Orta Holosen Taraçalarının Jeokimyası Ve Mollusklara Dayalı Paleo-Ekoloji Ve Paleo-Sıcaklık Incelemesi. TÜBİTAK Araştırma Projesi, No:  112Y220, Proje Yürütücüsü (2012-2014).

Porsuk Nehri Taraçalarının (GB Eskişehir) Aktif Tektonik ve Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 201315009, (2013-2015).

Karacasu Grabeni’nin (Batı Anadolu, Aydın) Kuvaterner’deki Aşınma Tarihçesi ve Büyük Menderes Grabeni’nin Aktif Tektoniği İle İlişkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, (2013-2015)

Mogan ve Eymir Göllerinin (Ankara) Paleoklimatolojik ve Kökensel İncelemesi. TÜBİTAK ÇAYDAG Proje no: 114Y557. Proje Yürütücüsü, (2015-2018)

 

 

Uluslararası Projeler

Geological Studies of the Area Along Turkish-Georgian Border, MTA-Gürcistan ortak projesi, Yardımcı Araştırmacı, 1996.

Geochemistry of the Neogene-aged Mugla Basin Lignites (SW Anatolia, Turkey), NATO International Scientific Exchange Programs, Colloborative Research Grand No: CRG-971156,  Yardımcı Araştırmacı, 1997.

Desertification, Mitigation and Remediation of Land - DESIRE, AB FP6 Projesi,Proje no: FP62005 Global-4- NO: 037046,  Türkiye Ortaklık Yürütücüsü, (2007-2012).

Evolution and Dispersal of Land Vertebrates during the early Paleogene: A Unique perspective from the Continental deposits of Anatolia (Turkey), Manager: Dr. Gregoire Metais (CNRS-MNHN)

INSPIRE: Forging new connections among mammalian evolution, climate change, and tectonics during the Eocene of Turkey, the biogeographic nexus linking Africa, Europe and Asia. US. National Science Foundation. Project No: 1543684, Yardımcı Araştırmacı, 2015- 2020.

 

YÜRÜTTÜĞÜ İDARİ GÖREVLER

52. Türkiye Jeoloji Kurultayı (JEO-2000) Sekreterliği

Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı Yazmanlığı, 28-30Nisan 2005, Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı (2012-2015)

Sedimantoloji Çalışma Grubu Yürütücülüğü (2015-  )

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (1987-sürüyor)

Türkiye Petrol Jeologları Derneği (1990-1994)

Sedimantoloji Çalışma Grubu (1988-sürüyor)

Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) (2001-sürüyor)

International Association of Sedimentologists (2011-)

 

 

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

H.Ü. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü (1986)

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Em İyi Poster Ödülü, 2009  (Ocakoğlu F., Açıkalın S., Erayık C., Kır O., 2009, Porsuk Barajı (Eskişehir, KB Anadolu) çökellerinde bir sekans stratigrafik analiz denemesi başlıklı poster ile)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

 

Ocakoğlu, F., 2002. Palaeoenvironmental analysis of a Miocene basin in the high Taurus mountains (southern Turkey) and its palaeogeographical and structural significance. Geol. Magazine, 139 (4), pp. 473-487

Ocakoğlu, F., Gokceoglu, C. and Ercanoglu, M., 2002. Dynamics of a complex mass movement triggered by heavy rainfall: A case study from NW Turkey. Geomorphology, 42 (3-4), 329-342.

Xavier, C., Alastuey, A., Plana, F.., Lopez-Foler, A., Tuncalı, E., Toprak, S., Ocakoğlu, F. and Köker, A., 1999. Coal geology and coal quality of the Miocene Mugla Basin, SW Anatolia, Turkey. International Journal of Coal Geology, 41, 311-332.

Ocakoğlu, F., 2004. Mio-Pliocene Basin Development in the Eastern Part of the Cappadocian Volcanic Province (Central Anatolia, Turkey) and Its Implications for Regional Tectonics. International Journal of Earth Sciences, 93/2, 314-328.

Zorlu, K., Ulusay, R., Ocakoglu, F., Gokceoglu, C., Sonmez, H., 2004. Predicting intact rock properties of selected sandstones using petrographic thin-section data. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 41/3, 370-371.

Ocakoglu, F., Acikalin, S., Gokceoglu, C., Nefeslioglu, H.A., Sonmez, H., 2007. Back-analysis of the source of the 1956 Eskisehir Earthquake using attenuation equation and damage data. Bull Eng Geol Environ, 66, 353–360.

Ocakoglu, F., 2007. A re-evaluation of the Eskis_ehir Fault Zone as a recent extensional structure in NW Turkey Journal of Asian Earth Sciences 31 (2007) 91–103

Zorlu, K., Gokceoglu, C., Ocakoglu, F., Nefeslioglu, H.A., Acikalin, S., 2007. Prediction of uniaxial compressive strength of sandstones using petrography-based models, Engineering Geology, 66, 3, 353-360.

Ocakoğlu F., Açıkalın S., 2009, Late Pleistocene fault-induced uplift and consequent fluvial response in Eskişehir Fault Zone, NW Anatolia, Zeitschrift für Geomorphologie, 53, 1, 121 – 136.

Ocakoğlu F., Açıkalın S., Gökçeoğlu C., Karabacak V., Cherkinsky A., 2009, A multistory gigantic subaerial debris flow in an active fault scarp from NW Anatolia: anatomy, mechanism and timing, The Holocene, 19, 6, 955 - 965.

Yılmaz İ. Ö., Altiner D., Tekin U. K., Tüysüz O., Ocakoğlu F., Açıkalın S.,2010. Cenomanian – Turonian Oceanic Anoxic Event (OAE2) in the Sakarya Zone, northwestern Turkey: Sedimentological, cyclostratigraphic, and geochemical records, Cretaceous Research, 31, 207-226.

Ocakoglu F., Açıkalın S., 2010. Field Evidences of Surface Rupture Occurred During the 20.02.1956 Eskişehir Earthquake in the NW Anatolia, J. Earth Syst. Sci., 119, 6, 841-851.


Vanmaercke, M., Poesen, J., Radoane, M., Govers, G., Ocakoglu, F., Arabkhedri, M., 2012.  How long should we measure? An exploration of factors controlling the inter-annual variation of catchment sediment yield. Journal of Soils and Sediments, 12, 4, 603-619.Vanmaercke, M., Poesen, J., Verstraeten, G., de Vente, J.,Ocakoğlu, F., 2011. Sediment yield in Europe: Spatial patterns and scale dependency. Geomorphology, 130, 3-4, 142-161.

Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Yılmaz, İ.Ö., Şafak,Ü., Gökçeoğlu, C., 2012. Evidence of orbital forcing in lake-level fluctuations in the Middle Eocene oil shale-bearing lacustrine successions in the Mudurnu-Göynük Basin, NW Anatolia. Journal of Asian Earth Sciences, 56, 54-71.

Yılmaz İ. Ö., Altiner D., Tekin U. K., Ocakoğlu F., 2012. The first record of the “Mid-Barremian” Oceanic Anoxic Event and the Late Hauterivian platform drowning of the Bilecik platform, Sakarya Zone, western Turkey. Cretaceous Research, 38, 16-39.
 

Ocakoğlu, F., Kır, O., Yılmaz, İ.Ö., Açıkalın, S., Erayık, C., Tunoğlu, C., Leroy, S.A.G., 2013. Early to Mid-Holocene Lake level and Temperature Records from the Terraces of Lake Sünnet in NW Anatolia, Turkey. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 369, 175–184.

Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Güneş G., Özkes, S., Dirik, K.,  Özsayın, E., 2013. Was the 1899 Menderes Valley Earthquake a Double Earthquake?: Historical And Paleosismological Constraints. Journal of Asian Earth Sciences 67–68 (2013) 187–198.

Kosmas, C., Kairis, Or. Karavitis, Ch., Ritsema, C., et al., 2013. Evaluation and Selection of Indicators for Land Degradation and Desertification Monitoring: Methodological Approach. Environmental Management, DOI 10.1007/s00267-013-0109-6.

Kairis, Or., Kosmas, C., Karavitis, Ch., Ritsema, C., et al. 2013. Evaluation and Selection of Indicators for Land Degradation and Desertification Monitoring: Types of Degradation, Causes, and Implications for Management. Environmental Management, DOI 10.1007/s00267-013-0110-0.  

 Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Özsayın, E., Dirik, K. 2014. Tectono-sedimentary evolution of the Karacasu and Bozdoğan basins in the Central Menderes Massif, W Anatolia. Turkish J Earth Sci, 23, 361-385.

Açıkalın, A.  Vellekoop, J., Ocakoğlu, F., Yılmaz, İ.Ö., Smit, J., Altıner, S., Goderis, S., Vonhof, H., Speijer, R.P., Woelders, L., Fornaciari, E., Brinkhuis, H., 2015. Geochemical and palaeontological characterization of a new K-Pg Boundary locality from the Northern branch of the Neo-Tethys: Mudurnu e Göynük Basin, NW Turkey. Cretaceous Research 52, 251-267

 

Ocakoğlu F, Dönmez, E.O., Akbulut, A., , Tunoğlu C., Kır O., Açıkalın S, Erayık C, Yılmaz İÖ and Leroy SAG, (under review). Climate influence on Lake Çubuk (Göynük, Bolu, NW Anatolia) over the last 2800 years, The Holocene.

Kosmas, C., Kairis, O., Karavitis, C.; et al., 2015. An exploratory analysis of land abandonment drivers in areas prone to desertification. CATENA  128, SI, 252-261.

Şafak, Ü., Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., 2015. Ostracoda assemblage and the environmental characteristics of the Eocene Succession of the Central Sakarya Region. Micropaleontology Volume 61, No. 1-2.

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

 

Ocakoğlu, F., 2001. Sedimentary Analysis of a well-preserved Miocene basin high in the Eastern Taurides (NE Aladağ Mnt). 4th International Symposium On Eastern Editerranean Geology. Isparta, Turkey, 21-25 May, 2001. p. 76.

Ocakoğlu, F., 2001. Analysis Of A Relict Miocene Basin High In The Taurus Mountains (NE Aladag): New Insights Regarding The Palaeogeography Of The Adana Basin, Se Turkey. 4.th International Turkish Geology Symposium, Adana. p.282.

Ocakoğlu, F., 2002. Mio-Pliocene Basin Development in the Eastern Part of the Capadocian Volcanic Province (Central Anatolia, Turkey) and Its Implications to Regional Tectonics. International ITU Symposium, p. 166.

 

Ocakoğlu, F., 2002. Sedimentary Evolution of the Çankırı-Çorum Basin Between Çorum and Osmancık in the Eocene. International ITU Symposium, p. 172.

 

Ocakoğlu, F., Gokceoglu, C. and Ercanoglu, M., 2004. Mass transport processes during a complex mass movement from NW Turkey: Sedimentological perspectives. In: Chatzipetros A.A. and Pavlides, S.B. (Eds) Proceedings of the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Tsessaloniki, Greece, 14-20 April 2004. pp 726.

Açıkalın S., Ocakoğlu F., 2006, Clay-Fraction mineralogy and its implications of the Miocene-to-Quaternary infill of the Karacasu Graben, W Anatolia, 4th Mediterrenean Clay Meeting, Ankara, p.1.

Ocakoğlu, F. , Açıkalın, S., Yılmaz, İ.Ö., Şafak, Ü., 2007. Cyclostratigraphy of Paleocene lagoonal carbonate-mudstone couplets in the Mudurnu-Göynük Fore-arc basin, NW Anatolia. 4th International Limnology Congress ILIC 2007, Abstract Book, S22-03, Barcelona.

Yılmaz, İ. O., Altıner, D., Tekin, U. K., Ocakoğlu, F. and Açıkalın, S., 2008. Implications for relationship between volcanism, sea-level and productivity during the formation of Cenomanian-Turonian (OAE’) anoxic condition (Sakarya Continent, Turkey). Abstracts of the 26th Regional Meeting of the International Association of Sedimentologists (IAS) held jointly with the SEPM- SEDIMENT 2008, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 58, p. 302. 

Ocakoğlu F., Açıkalın S., Yılmaz İ.Ö., Altıner S.Ö., Hakyemez A., Tekin K., İslamoğlu Y., 2008, Overview of the Late Cretaceous to Late Eocene sequence stratigraphic framework of the Central Sakarya Region: Evidences for Distinct Imprints of Global Cycle., 26th IAS Regional Meeting / SEPM-CES SEDIMENT 2008, Abstract Book, p. 202. 

Açıkalın S., Ocakoğlu F., 2008, Environmental Changes and Sequence Stratigraphy of the Campanian - Paleocene Succession in the Mudurnu - Göynük Fore-arc basin (NW Turkey): Göynük Section Data, 26th IAS Regional Meeting / SEPM-CES SEDIMENT 2008, Abstract Book, p. 27.

Açıkalın S., Ocakoğlu F., 2009, Understanding the Late Cretaceous Source Area Evolution of the Central Sakarya Basin (NW Turkey) by using the petrography of the Turbiditic Sandstones, 8th International Symposium on the Cretaceous System, Abstract Book., p.147

Açıkalın S., Ocakoğlu F., Altıner S., Yılmaz İ. Ö., 2009, Geochemical and Paleontological records of the K/T Boundary from Central Sakarya Region (NW Turkey), 8th International Symposium on the Cretaceous System, Abstract Book., p. 146

Ocakoğlu F., Açıkalın S., Yılmaz İ. Ö., 2009, A Sequence Stratıgraphıc Approach To The Mıd -Campanıan Submarıne Fan Development In The Mudurnu-Goynuk Basın, Nw Anatolıa, 8th International Symposium on the Cretaceous System, Abstract Book., p.148.

Yilmaz I. O., Altiner, D., Tuysuz, O., Tekin, U. K., Ocakoglu, F., Acikalin, S, 2009, Cretaceous Red Beds and Black Shales: Collaboration of Tectonic and Paleoceanographic Changes, NW Turkey, 2nd Int. Symp. on the geology of the Black Sea Region.

Yilmaz, I.O., Altiner, D., Tekin, U. K., Ocakoglu, F., and Acikalin, S. 2010. Records of the late Hauterivian Platform drowning and mid-Barremian Oceanic Anoxic Event on the Bilecik Platform, Sakarya Zone, western Turkey. GSA Annual Meeting, Denver, Colorado. Ref: Abstract No: 175717.

Yilmaz, I. O., Altiner, D., Tekin, U. K., Tuysuz, O., Ocakoglu, F. 2010. Analysis of climate change in OAE 2 in the Cenomanian/Turonian boundary: stable isotope, geochemical and cyclostratigraphic approach (western, northern and southern Turkey). GSA Annual Meeting, Denver, Colorado. Ref: Abstract No: 176456.

 

 

Ocakoğlu F., Kır, O., Açıkalın S., Erayık C., Tunoğlu, C., Yilmaz, İ.Ö. 2011. A Climate Record of the Last 1400 yrs from the Lake Çubuk (Göynük, Bolu, NW Anatolia) Based on Multi-proxy Investigations 18. Uluslar arası Petrol ve Doğalgaz Kongresi (IPETGAS 2011), Ankara, s.??.

 

Ocakoğlu F., Açıkalın S., Yilmaz, İ.Ö., Erayık C., 2011. Isotopic and Geochemical Records of the Middle Eocene Climatic Changes in Central Anatolia, Turkey, Türkiye. 18. Uluslar arası Petrol ve Doğalgaz Kongresi (IPETGAS 2011), Ankara, s.??.

 

Tunoğlu, C., Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Yılmaz, İ.Ö., Dönmez-Oymak, E., Akbulut, A., Erayık, C., Kır, O., Tuncer, A., Ostracoda, and other fauna and flora community of the lake Sünnet (Göynük/Bolu, NW Anatolia); palaeolimnologic and palaeoclimatologic investigations of a 250 years-old record, Joannea Geologie und Paläontologie 11, EOM 7, p. 210-211.

 

 

Tunoğlu, C., Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Yılmaz, İ.Ö., Dönmez-Oymak, E., Akbulut, A., Erayık, C., Kır, O., Tuncer, A., Ostracoda, and other fauna and flora assemblages of the lake Çubuk (Göynük/Bolu, NW Anatolia); palaeolimnologic and palaeoclimatologic analysis of the 1400 years-old record, Joannea Geologie und Paläontologie 11, EOM 7, p. 212-213.

 

Ocakoğlu, F. And Yılmaz, İ.Ö., 2013. Sedimentological, Microscopic and Stable Isotope Constraints from Spring-fed Pınarbaşı Tufas (E Kayseri) related to Late Pliocene Climate in Central Anatolia. Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea. 8-12 September 2013, İstanbul. P. 102.

 

Ocakoğlu, F., Yılmaz, İ.Ö., Altıner, S. 2013.“Mid-Campanian” Submarine Fan Development in the Mudurnu-Goynuk Basin (NW Anatolıa): a Sequence Stratigraphic Framework. 9th Internation Symposium on the Cretaceous System, METU, Ankara, Abstract Book. Pp 81-82.

 

Açıkalın, S., Ocakoğlu, F., Yılmaz, İ.Ö., Jan, S., Hubert, V., Vellekkop, J., Altıner, S., Fornaciari Eliani, 2013. Isotopic geochemical and palynological characterization of K-Pg Boundary from Northern Branch of NeoTethys; Mudurnu – Goynuk Basin NW Turkey. 9th Internation Symposium on the Cretaceous System, METU, Ankara, Abstract Book. Pp 43-44.

 

Ocakoğlu F, Akbulut, A., Dönmez, E.O., Erayık C, Açıkalın S, Yılmaz İÖ, Tunoğlu C and Leroy SAG, Kır O, 2014. Multi-proxy evidences for Little Ice Age termination in Lake Sünnet, Göynük, NW Anatolia. QuickLakeH 2014, Abstract Book.

 

Ocakoğlu, F., Kapan-Yeşilyurt, S., 2014. Stable Isotopes of gastropoda shells from the Middle Holocene terraces in Lake Sünnet, Göynük, NW Anatolia. QuickLakeH 2014, Abstract Book.

 

Ocakoğlu, F., Apaydın, A., Açıkalın, S., Erayık, C., 2015. İklim, göl hidrolojisi ve gölsel çamurların duraylı izotopları arasındaki ilişkiler: Sünnet Gölü’nde (Bolu) bir örnek çalışma. 4. Ulusal Hidrolojide İzotop İzleme Teknikleri Simpozyumu, 5-9 Ekim 2015, İstanbul. Pp ?

 

4. ULUSAL HİDROLOJİDE İZOTOP TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

 

 

Ocakoğlu, F. ve Çiner, A., 1995. Orhaniye-Güvenç (KB ANKARA) karasal çökellerinin Paleosen-E. Eosen Sedimanter evrimi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 38, 2, 53-66.

Ocakoğlu, F., 1997. Zara yöresindeki Sivas Havzası Oligo-Miyosen dolgusunun (Sivas Doğusu) stratigrafisi ve ortamsal özellikleri, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A. Yerbilimleri, 14, 1, 71-88.

Ocakoğlu, F., 1998. Fay denetimli bir havzada sedimanter dolgunun niteliği ve evrimi: Çankırı havzası kuzeyinden Lütesiyen yaşlı bir örnek. Yerbilimleri, 19, 89-108.

Ocakoğlu, F., 1998. Orhaniye bölgesinde (Ankara Kuzeyi) Üst Kretase-Eosen istifinin kil stratigrafisi: Eski ortamsal ve iklimsel koşullara ilişkin bazı ipuçları. Türkiye Jeoloji Bülteni, 41, 2, 31-39.

Ocakoğlu, F., 1999. Evaporitlerden kaynaklanan sünümlü deformasyona ilişkin bazı veriler (Zara, Sivas Doğusu). Maden Etüt ve Arama Dergisi, 121, pp 83-96.
 

Ocakoğlu, F. 2001. Repetative subtidal-to-coastal sabkha cycles from a Lower-Middle Miocene marine sequence, Eastern Sivas Basin. Turkish Journal of Earth Sciences, 10, 17-33.

Ocakoğlu, F., 2002. Dikme Miyosen havzasının (KD Aladağlar) sedimantolojik incelemesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 45, 1, 59-84.
 

Ocakoğlu, F., 2002. Kirazlı (Yahyalı, G Kayseri) Pliyo-Kuvaterner kolüvyonlarının fasiyesleri ve iklimsel yorumu. Yerbilimleri, 25, 1-20.

Ocakoğlu F., Gençoğlu H., Açıkalın S., 2006, Saros Körfezi (K Ege Denizi) Dip Çökellerinin Sedimantolojisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 49, 2, 17-28.

Zengin, M., Tolay, İ., Ocakoğlu, F., Açıkalın, S. and Kır, O., 2012. The fertility status of agricultural and pasture soil affected by wind erosion in Central Anatolia. S.Ü. Ziraat Fak. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Derg., 26(1): 60-69, Konya

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan makaleler

 

Ocakoğlu, F. ve Çiner, A.,1996. Fırtına Baskın bir Şelfteki fasiyes ve Süreçler: Çorum Kuzeyi, Lütesiyen, Orta Anadolu. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 11, 78-89.

Ocakoğlu, F. ve Akan, S., 2004. Eskişehir Havzası Güneyindeki Taraçaların Aktif Tektonik Açısından Değerlendirilmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. toplantısı makaleler kitabı.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

Ocakoğlu, F. ve Çiner, A.,1996. Fırtına Baskın bir Şelfteki fasiyes ve Süreçler: Çorum Kuzeyi, Lütesiyen, Orta Anadolu. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 25.

Tuncalı, E. Ve Ocakoğlu, F., 1995. Türkiye’nin kömür potansiyeli, rezervleri ve 21. yüzyılda kömür. Kömür Teknolojisi ve Kullanımı Semineri III. s. 19-26.

Ocakoğlu, F., 2000, Zara Yöresi (Sivas Havzası Doğusu) Denizel Alt Miyosen İstifinde Tekrarlanan Gelgitaltı-Kıyı Sabkası Çevrimleri, 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 221-222.

Ocakoğlu, F., 2001. Aladağlar doğusunda doğu torosların neotektoniğine ilişkin bir yapı ve bölgesel anlamı. Aktif Tektonik Çalışma Grubu 5. Toplantısı.15-16 Kasım 2001, Ankara. Bildiri Özetleri, s. 7.

 

Ocakoğlu, F., 2002. Osmancık Fan-Delta Sisteminin (Çankırı-Çorum Havzası Kuzeyi) Sedimantolojik Özellikleri Ve Bölgesel Tektonik Önemi. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı

, 11-15 Mart 2002. Ankara.  Bildiri Özleri, s. 190-191.

 

Ocakoğlu, F., 2002. Aladağlar Ve Pınarbaşı (Kayseri) Yörelerinden Yeni Jeolojik Verilerle Doğu Torosların Miyo-Pliyosen Paleocoğrafyasına Bazı Katkılar.

 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı

, 11-15 Mart 2002. Ankara.  Bildiri Özleri, s. 193-197.

 

Ocakoğlu, F., Altunel, E., Karabacak, V. Ve Orhan, A., 2002. Aktif Tektonik Çalışmalarında “Meslek Etiği” sorunsalı ve bir örnek değerlendirme. Aktif Tektonik Çalışma Grubu’nun 6. Toplantısı (ATAG-6), Bildiri Özleri, s.109-110.

Ocakoğlu, F., 2002. Güncel Eskişehir Havzası Güneyindeki Terasların Kökeni ve Tektonik Anlamı. Aktif Tektonik Çalışma Grubu’nun 6. Toplantısı (ATAG-6), Bildiri Özleri, s.88-89.

Ocakoğlu, F., Günal Y., 2003. Jeolojik Geçmişin Bilgisine Hangi Kesinlikle Sahip Olabiliriz?: İnsan Yapımı Bir Küçük Sistemde Sedimantolojik Gözlemler. SDÜ. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 20. Yıl simpozyumu, 14-16 Mayıs 2003, Isparta.s. 79-81.

 

Ocakoğlu, F., Akan, S., 2003. Flüviyal Morfolojinin Aktif Tektonik Tarihçe Açısından Değerlendirilmesine Eskişehir Havzası Güneyinden Bir Örnek. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı. s. 80-82.

 

Günal, Y., Kölköy, A., Canduran A., Ocakoğlu, F., 2003. Kumarcı Adası (Çifteler-Eskişehir) Turbalığında Bazı Gözlemler. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı. s. 284-285.

 

Ocakoğlu, F., Akan, S., 2003. Eskişehir Havzası Güneyinin Aktif Tektoniği ve İlişkili Flüviyal Morfoloji ve Morfometrisi. ATAG 7. Toplantısı. Bildiri Özleri Kitabı, 100. Yıl Üniversitesi, Van. S 14-15.

 

Ocakoğlu, F., 2003. Eskişehir Fay Zonunun Bozüyük ile Alpu Arasındaki Morfotektonik Özellikleri. ATAG 7. Toplantısı. Bildiri Özleri Kitabı, 100. Yıl Üniversitesi, Van. S 12-13.

Ocakoğlu, F., 2004. Kapadokya Volkanik Provensi Doğusunda Alt Pliyosen Gölsel Karbonat Fasiyeslerindeki Dikey İstilenme Desenleri ve Göl Seviye Değişimleri İle İlişkisi. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 8-12 Mart 2004 Ankara, Bildiri Özleri Kitabı. S 146-147.

Gürler, M. ve Ocakoğlu F., 2004. Soğuksu Milli Parkı’nda (Kızılcahamam ) 10 Milyon Yıl Yaşında Taşlaşmış Ağaç Gövdeleri Işığında Jeolojiye Bir Giriş. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 8-12 Mart 2004 Ankara, Bildiri Özleri Kitabı. S 304.

 

Açıkalın, S. ve Ocakoğlu F., 2004. Orhaniye Yöresi (KB Ankara) Alt Eosen Karasal Çökellerinin Sedimanter Petrografik Özellikleri. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 8-12 Mart 2004 Ankara, Bildiri Özleri Kitabı. S 117-119.

 

Açıkalın, S., Ocakoğlu, F., Akan, S., 2004, Eskişehir Havzası Civarında Eskişehir Fay Zonunun Morfometrisi. ATAG 8. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, Fırat Üniversitesi, Elazığ, s. 2.

 

Ocakoğlu, F., Açıkalın S., Akan, S., 2004, Karacasu Çapraz Grabeninin (Menderes Masifi) Pliyo-Kuvaterner Evrimine İlişkin Ön Bulgular. ATAG 8. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, Fırat Üniversitesi, Elazığ, s. 16.

 

Ocakoğlu, F., Akan S., Açıkalın S., 20 Şubat 1956 Eskişehir Depreminmin Kaynak Fayı üzerine Bir Değerlendirme. ATAG 8. Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, Fırat Üniversitesi, Elazığ, s. 17.

 

Ocakoğlu, F., Açıkalın S., Dirik, K., 2005, Babadağ Fayo’nın (Denizli Havzası GB Kenarı, Batı Anadolu) Morfotektonik Özellikleri, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-17 Nisan 2005 Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 54-56.

 

Açıkalın, S., ve Ocakoğlu, F., 2005, Karakaya Kompleksinin Levha Tektoniği Yerleşimine Ankara Güneyinden Örneklerle Petrografik Bir Yaklaşım. 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-17 Nisan 2005 Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 57-60.

 

Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Akan, S., Yalçıner, Ç., 2005, Eskişehir Fay Zonunun Morfotektonik Özellikleri. Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı, 28-30 Nisan 2005, Eskişehir, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, s. 12.

 

Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Akan, S., 2005, Hendek Kazıları ile Yarumlanmalarındaki Güçlüklere Eskişehir Fay Zonu’ndan Bazı Örnekler. Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı, 28-30 Nisan 2005, Eskişehir, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, s. 15-16.

 

Açıkalın S., Ocakoğlu, F., 2005, 20 Şubat 1956 Eskişehir Depremi Hangi Faydan Kaynaklanmış Olabilir? Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı, 28-30 Nisan 2005, Eskişehir, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, s. 18-20.

 

Ocakoğlu F., Açıkalın, S.,  Akan, S., Saraç, G.,  Dirik K., 2005, Karacasu Çapraz Grabeni (Menderes Masifi) Dolgusunun Morfosedimanter Özellikleri, Yaşı ve Bölgesel Tektonik Açıdan Çağrışımları. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 2-5 haziran 2005, İstanbul, Bildiri Özleri Kitabı.

Yaltırak, C.,  Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., 2005. Trakya-Eskişehir Fay Zonu'nun Bursa-Eskişehir parçasının Pliyo Kuvaterner Tektoniği. ATAG-9 Toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. Bildiri Özleri Kitabı, s 39-40.

Açıkalın S., Ocakoğlu, F., 2006. Karacasu Çapraz Grabeni (Batı Anadolu) Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Sedimantolojisi. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.

Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Gençoğlu, H., 2006. Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Dip Çökellerinde Holosen transgresyonunun sedimantolojik verileri. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.

Açıkalın S., Ocakoğlu F., Güneş G., Özkeş S., Dirik K., Özsayın E., 2006, Tarihsel ve Paleosismolojik veriler ışığında 1899 Menderes Vadisi Depreminin yüzey kırığı üzerine bir değerlendirme, ATAG-10 Toplantısı, Dokuz Eylül Üniv., İzmir, Bildiri Özleri Kitabı, s. 7.

Ocakoğlu F., Açıkalın S., Dirik K., Özsayın E., 2006, Bozdoğan ve Karacasu Çapraz Grabenlerinin evrimi ve Büyük Menderes Grabeni ile ilişkisi, ATAG-10 Toplantısı, Dokuz Eylül Üniv., İzmir, Bildiri Özleri Kitabı, s. 65.

Zorlu K., Gökçeoğlu C., Ocakoğlu F., Nefeslioğlu H.A., Açıkalın S., 2007, Petrografik Parametreler Kullanılarak Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Kestirilmesi: Ankara Grovağı, Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 6-7 Eylül 2007, Bildiri Özleri Kitabı

Gürler M., Ocakoğlu F., Açıkalın S., Gökçeoğlu C., Sönmez H., Gürler G., 2008, Çölleşmeye Karşı Küresel Bir Girişim (DESIRE): Değişen Dünyada Jeoloji Mühendisliği İçin Yeni Ufuklar, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 24 – 28 Mart 2008, MTA Kültür Sitesi.

Ocakoğlu F., Açıkalın S., 2008, Eskişehir Fay Zonunda (KB Anadolu) Fay Kökenli Geç Pleyistosen yükselim ve ilişkili flüvyal etkinlikler, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 5.

Ocakoğlu F., Açıkalın S., Gökçeoğlu C., Karabacak V., Cherkinsky A., 2008, Eskişehir Batısında (KB Anadolu) Çoklu Öyküye Sahip Devasa bir Su Üstü Moloz Akışının Anatomisi, Mekanizması ve Zamanlaması, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 291.

Kır O., Erayık C., Ocakoğlu F., Açıkalın S., 2009, Eskişehir Kenti GB'sında Geç Holosen yaşlı bir moloz akışının stratigrafik kaydı, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı.

Açıkalın S., Ocakoğlu F., 2009, Kumtaşlarında kaynak bölge analizinde Optik Katodulüminesans (Optik CL kullanımı: Göynük kumtaşları örneği, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı.

Ocakoğlu F., Açıkalın S., Erayık C., Kır O., 2009, Porsuk Barajı (Eskişehir, KB Anadolu) çökellerinde bir sekans stratigrafik analiz denemesi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı.

Ocakoğlu F., Kır, O., Açıkalın S., Erayık C., Tunoğlu, C., Yilmaz, İ.Ö. 2011. Holosen İklimsel Optimumu’nun Ortamsal ve İzotopik bir Kaydı: Sünnet Gölü, Göynük, KB Anadolu. 64. Türkiye Jeoloji kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.??.

Ocakoğlu F., Açıkalın S., Yilmaz, İ.Ö., Şafak, Ü., Hakyemez, A., 2011. Mudurnu-Göynük Havzası’nın (KB Anadolu) Orta Eosen Gölsel Çökellerinde Orbital Kontrolün kanıtları. 64. Türkiye Jeoloji kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.??.

 

Ocakoğlu, F., Yılmaz, İ.Ö., 2012. Pınarbaşı Tufalarında (D Kayseri) Fasiyes ve Manyetik Susseptibilite ile Orta Pliyosen İklimine Ön Yaklaşımlar. 65. TJK, Özler Kitabı, s.  

 

Ocakoğlu, F., Erayık, C., Açıkalın, A., , Kır, O., Dönmez, E.O., Akbulut, A., Yılmaz, İ.Ö., Tunoğlu, C., 2012. Sünnet Gölünde (Göynük, Bolu) Çoklu-Göstergelere dayalı son 250 yılın İklim Değişimleri. 65. TJK, Özler Kitabı, s. 

 

 

Yeşilyurt, S.K., Ocakoğlu, F., 2014. Gastropoda-Bivalvia fauna dağılımı ile Sünnet Gölü’nün (Göynük, Bolu) Erken-Orta Holosen’deki Paleo-iklim ve Paleo-ortam Özellikleri. 67. TJK, Bildiri Özleri Kitabı, S.

 

Ocakoğlu, F., Yılmaz, İ.Ö., Schwark, L., 2014. Hatıldağ (Bolu, KB Anadolu) Gölsel Eosen İstifinde Milankoviç Çevrimlerinin Jeokimyası. 67. TJK, Bildiri Özleri Kitabı, S.

 

Ocakoğlu, F., 2014. Porsuk Çayı Taraçaları Eskişehir Fay Zonu Güney Kolu’nun Geç Pleyistosen Yaşlı Olduğunu Kanıtlıyor. 67. TJK, Bildiri Özleri Kitabı, S.

 

Ocakoğlu, F., Özsayın, E., Brook, G.A., 2015. Karacasu Grabeni’nde (B Anadolu) Geç Pleyistosen-Holosen akarsu Deşilmesi: Büyük Menderes Grabeni Aktif Tektoniğine bir Alternatif Yaklaşım. 68. TJK, Bildiri Özleri Kitabı, S.

 

Ocakoğlu, F., Yeşilyurt, S.K., Licht, A., 2015.Sünnet Gölü’nde (KB Anadolu) Molusk Kavkı Analizlerine Dayalı Orta Holosen Mevsimlik-Yüzyıllık İklim değişimleri. 68. TJK, Bildiri Özleri Kitabı, S.

Ocakoğlu F., Açıkalın, S., Yılmaz, İ.Ö.,  Hakyemez, A., Altıner, S.Ö., Tekin, T., İslamoğlu, Y., 2015. Orta Sakarya Bölgesinin Geç Kretase-Geç Eosen sekans Stratigrafik Evrimi.  68. TJK, Bildiri Özleri Kitabı, S.

 

 

Diğer yayınlar

 

 

Ocakoğlu, F., 1998, Eski ağaç gövdeleri mi, yoksa bir yumuşak sediman deformasyon yapısı mı? Tortul (Sedimantoloji Çalışma Grubu Yayın Organı), 15.

Ocakoğlu, F., 1997, Onlar nereye koşuyor, biz nereye yürüyoruz? Tortul (Sedimantoloji Çalışma Grubu Yayın Organı), 14.

Seyitoğlu, G., Gökçeoğlu, C., Ocakoğlu, F. ve Türk, N., 1999. 12 Kasım 1999 Depremi: Kuzey Anadolu Fayının tek hat olarak davranma çabası, Cumhuriyet BİLİM-TEKNİK, Sayı 663, 14.

Seyitoğlu, G., Gökçeoğlu, C. ve Ocakoğlu, F., 2000. 12 Kasım 1999 Düzce-Kaynaşlı depremi. Mavi Gezegen, Sayı 2, 57-63.

Ocakoğlu, F. ve Ertürk, Ç., 2000. Bir Doğal Anıt ve Hazin Koru(yama)ma Öyküsü: Kula İnsan Ayakizleri, Mavi Gezegen, Sayı 3, s. 26-32.

Ocakoğlu F., Erayık C,Kır, O., Açıkalın S., 2012. Çubuk Gölü’ndeGeçmiş İklimleri Aramak, Halk için popüler paleoiklim broşürü (5000 adet basılıp dağıtıldı)

Ocakoğlu F., Erayık C,Kır, O., Açıkalın S., 2012. Haydi, Sünnet Gölü'nün (Göynük, Bolu) Tarihini Araştıralım!, Halk için popüler paleolimnoloji broşürü (5000 adet basılıp dağıtıldı)

Ocakoğlu, F., 2012. Eoliyen Processes. Kuvaterner Bilimi (ed. N. Kazancı ve A. Gürbüz), Ankara Üniversitesi Yayınları, no: 350. ISBN: 978-605-136-056-0, pp 307-332.