TR | EN
Araş. Gör. Özlem TOYGAR SAĞIN
Araş. Gör. Özlem TOYGAR SAĞIN

e-mail: toygaro@ogu.edu.tr

 

Tel: (222) 239 37 50/3505

 

 

Eğitim:

Öğrenim Dönemi

Derece

Üniversite

Öğrenim Alanı

2005-2010

Lisans

Ankara Üniversitesi

Jeoloji Mühendisliği

2011-2014

Y. Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Maden Yatakları ve Jeokimya

2014-

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Maden Yatakları ve Jeokimya

 

İş Deneyimi

Görev Dönemi

Unvan

Kurum

2011-

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 

Yabancı Dil

İngilizce (83.7 -2019 YDS/2-)

İlgi Alanları

Magmatik Petrojenez

Tezler

Doktora Tez Başlığı: Galatya Volkanik Provensi’nin (Orta Anadolu) Miyosen Volkanizmasının Petrolojik Evrimi (tez aşamasında- Danışman: Prof. Dr. Selahattin KADİR)

Yükseklisans Tez Başlığı: Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SENDİR - Eş Danışman: Prof. Dr. Halim MUTLU) (2011-2014)

 

Projeler

1. Galatya Volkanik Provensi'nin (Orta Anadolu) güney kesimine (Güdül, Kıbrıscık) ait volkanik kayaçların jeokronolojik açıdan incelenmesi (Yardımcı Araştırmacı, ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projesi A2 Doktora/Tıpta Uzmanlık Projesi 2018-...)

2. Galatya Volkanik Provensi'nin (Orta Anadolu) güney kesiminin (Güdül- Kıbrıscık) Miyosen volkanizmasının evrimi (Yardımcı Araştırmacı, ESOGÜ BAP B. Bilimsel Araştırma Projesi 2017/... )

3. Galatya Volkanik Provensi doğu kesimine (Orta, Güvem) ait Erken- Orta Miyosen yaşlı volkanik kayaçların mineral kimyası ve jeokimyasal özellikleri (Yardımcı Araştırmacı, ESOGÜ BAP A2 Doktora/Tıpta Uzmanlık Projesi 2017 - ... )

4. Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar. ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 201215036. (Yardımcı Araştırmacı) (2012-2015). 

 

Bildiriler

1. Toygar Sağın, Ö., Karaoğlu, Ö. 2018. Galatya Volkanik Provensi'nin Orta ve Doğu Kesiminin Volkanolojik Evrimi ve Petrografisi. Uluslararası Katılımlı 8. Jeokimya Sempozyumu, 2-6 Mayıs 2018, Manavgat- Antalya.

2. Toygar Sağın, Ö., Karaoğlu, Ö. 2018. Galatya Volkanik Provensi'nin Doğu Kesiminin Volkanolojik Evrimi: Ön Bulgular. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23-27 Nisan 2018, Ankara.

3. Toygar, Ö., Sendir, H., Mutlu, H., Demirbilek, M., 2016. Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumuna Ait Mikrotermometrik ve İzotopik Veriler. Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, Antalya. 

4. Toygar, Ö., Sendir, H., Mutlu, H., Demirbilek, M., 2016. Geochemical and Isotopic Constrains on the Origin of Kaymaz Gold Deposit, Eskisehir, NW Turkey. European Geosciences Union General Assembly 2016 (17-22 April, Vienna-Austria).

5. Sendir, H., Kocatürk, H., Cesur, D., Toygar, Ö. 2016. Ore Mineralogy features of Hayriye and Arapdede Mineralizations in İnegöl-Bursa Area. European Geosciences Union General Assembly 2016 (17-22 April, Vienna-Austria).

6. Sendir, H., Kocatürk, H., Aral, D., Toygar, O., 2015. Geological and Isotopic Features of Hayriye and Arapdede Mineralizations in Inegol, Bursa, World Multidisciplinary Earth Sciences Sypmposium, 7-11 September 2015, Prague.

7. Sendir, H., Sarıiz, K., Aral, D., Kocatürk, H., Toygar, Ö., Geology and Ore Mineralogy Features of Hayriye, İclaliye Mineralizations in (İnegöl-Bursa) Area, 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 13-17 October 2014, Muğla Sıtkı Koçman University.

8. Toygar, Ö., Sendir, H., Demirbilek, M., Mutlu, H.,  Geochemical Observations on the Kaymaz Gold Deposit, Eskisehir, NW Turkey, 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 13-17 October 2014, Muğla Sıtkı Koçman University.

9. Sendir, H., Sarıiz, K., Aral, D., Kocatürk, H., ve Toygar, Ö., 2014. İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik Cevherleşmelerinin Genel Özellikleri. VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu (14-17 Mayıs 2014, Mersin). 

10. Toygar, Ö., Demirbilek, M., Sendir, H., ve Mutlu, H., 2014. Kaymaz Altın Yatağının (Eskişehir) Jeokimyası. VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu (14-17 Mayıs 2014, Mersin).

11. Toygar, Ö., Demirbilek, M., Sendir, H., ve Mutlu, H., 2014. Kaymaz Altın Yatağının (Eskişehir) Jeokimyası: İlk Bulgular. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı (14-18 Nisan 2014, Ankara).

12. Kocatürk, H., Başaran, E., Sendir, H., Toygar, Ö., Göz, E., ve Sarıiz, K., 2014. Maden Arama ve Değerlendirmede Yeni Bir İndeks Yaklaşımı. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı (14-18 Nisan 2014, Ankara).

13. Kocatürk, H., Bayraktar, İ.B., Akgöz, Ç., Yeşilova, E., Sendir, H., Toygar, Ö., Göz, E., ve Sarıiz, K., 2014. Morçukur (Seydişehir-Konya) Alüminyum Yatağının Rezerv Hesabı. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı (14-18 Nisan 2014, Ankara).

 

Eğitim Kursları

"Noble Gas Geochemistry Short Course", 7th Geochemistry Symposium, Antalya, 19 May 2016. 

"From Melt to Igneous Rock: An International Workshop On The Petrology & Petrogenesis Of Igneous Rocks", Trabzon, 14-16 October 2015.
 
"Magmatizma ve Jeodinamik Lisansüstü Bahar Okulu", Adrasan, Antalya, 25-29 Eylül 2013.
 

‘‘Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yaz Okulu’’, Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 18-23 Haziran 2012.

 

Yürüttüğü Görevler

Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştayı 22-25 Eylül 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Düzenleme Kurulu